Zlato 1640.15 $/Oz
Stříbro 18.57 $/Oz
Platina 865.30 $/Oz
Paládium 2100.34 $/Oz
Zlato Mince

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 2000 Sk - Jubilejní rok 2000 - Bimilénium

Rok 2000 je významný mezník v dějinách lidstva. Je posledním rokem dvacátého století a současně posledním rokem druhého tisíciletí. Zároveň je i "magickým rokem" v němž se mění všechny číslice letopočtu. Křesťanský svět se chystá oslavit toto unikátní výročí především jako dvoutisící výročí narození Ježíše Krista. Jeho poselství oběti a lásky je stále aktuální a oslovuje nejen křesťany ale i lidi jiného nebo bez vyznání. Tuto myšlenku symbolizuje zobrazení Krista, které je hlavním motivem rubové strany mince.
Přelom tisíciletí nabízí též možnost připomenout si historické milníky v dějinách národů i celého lidstva. To vyjadřuje i líc mince kde jsou na křídlech bohyně Niké zobrazeny osobnosti a atributy rozhodujících dějinných událostí na území Slovenska až po jeho vzestup k vlastní státnosti s latinským nápisem "QUID DURAT VINCIT" ( Kdo vytrvá zvítězí ).
Konec druhého a práh třetího tisíciletí je i příležitostí k zamyšlení se nad budoucností, kterou do značné míry ovlivní duchovní a kulturní úroveň lidstva, jeho schopnosti spolupráce porozumění a tolerance.

Údaje o minci

 

Commemorative Silver 2000 Slovak Crown coin Commemorating the Jubilee Year 2000 – Bimillenium

The Jubilee year 2000 represents an important milestone in the history of humanity. It is the last year of the twentieth century, and at the same time, the last year of the second millennium. It is also a “magic year” in which all the numbers of the date change.  
The Christian world is about to celebrate this unique anniversary above all as the two thousandth anniversary of the birth of Jesus Christ. His message of sacrifice and love is still relevant and its universal human content addresses not only Christians, bud also members of other religions and people without religion. this idea is symbolized by the depiction of Christ, which is the main motif on the reverze of the commemorative coin.  
The turn of the millennium also offers the possibility to recall the historical milestones in the history of nations and of all humanity. This is expressed on the obverse of the coin, where the personalities and attributes of decisive events in the history of Slovakia, up to the creation of the independent state, are placed on the wings of the goddess Niké, with the Latin inscription QUID DURAT VINCIT” (Who perseveres triumphs).  
The end of the second and the threshold of the third millennium is also an opportunity for thinking about the future, which will be significantly influenced by the spiritual and cultural level of humanity, and the potential for mutual aid, cooperation, understanding and tolerance.

Silberne Gedenkmünze im Wert von 2000 slowakischen Kronen zum Jubiläumsjahr 2000 – Bimillennium.

Das Jubiläumsjahr 2000 stellt einen bedeutenden zeitlichen Meilenstein in der Menschheitsgeschichte dar. Es ist das letzte Jahr des zwanzigsten Jahrhunderts und zugleich des zweiten Jahrtausends sowie das „magische Jahr“, in dem sich alle Ziffern der Zeitrechnung ändern. Die christliche Welt schickt sich an, dieses Unikate Jubiläum vor allem als die 2000. Wiederkehr der Geburt Jesu Christi zu feiern. Seine Botschaft des Opfers und der Liebe ist ständig aktuell und spricht mit ihrem allgemeinmenschlichen Inhalt nicht nur Christen, sondern auch Angehörigen anderer Religionen und Menschen ohne Bekenntnis an. Diese Gedanken versinnbildlicht die Darstellung Christi, die das Hauptmotiv der Rückseite der Gedenkmünze ist. Die Jahrtausendwende bietet auch die Möglichkeit, die historischen Meilensteine in der Geschichte der Völker und der ganzen Menschheit in Erinnerung zu rufen, was die Vorderseite der Münze ausdrückt. Hier sind auf den Flügeln der Göttin Nike Persönlichkeiten und Attribute entscheidender Geschichtsereignisse von gebiet der Slowakei bis zu ihrem Aufstieg zur eigenen Staatlichkeit dargestellt, mit der lateinischen Inschrift „QUID DURAT VINCIT“ (Beharrlichkeit führt zum Ziel).

Das Ende des zweiten und die Schwelle des dritten Jahrtausends ist auch eine Gelegenheit über die Zukunft nachzudenken, die in hohem Masse durch das geistige und kulturelle Niveau der Menschheit, ihre Fähigkeit der gegenseitigen Hilfe, Zusammenarbeit, Toleranz und des Verständnisses beeinflusst wird.

I Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2022 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.