Zlato 1977.65 $/Oz
Stříbro 22.52 $/Oz
Platina 990.72 $/Oz
Paládium 1432.90 $/Oz
Zlato Mince

 Pamětní trimetalová mince v hodnotě 5000 Slovenských korun k začátku třetího tisíciletí

Rok 2001 je významný mezník v dějinách lidstva. Je to první rok dvacátého prvního století a první rok třetího tisíciletí. Nástup nového tisíciletí se často pojí s představami o budoucnosti lidstva a s vizí pokroku ve všech oborech lidské činnosti. Symbol pohledu do budoucnosti nalezneme na minci v motivu stylizovaného oka, které je vkomponované do obrazu slunce. Součástí kompozice je Země a některé další planety sluneční soustavy označující naše místo ve vesmíru. Začátek tisíciletí je též příležitostí k hledání odpovědi na otázky smyslu existence lidské společnosti i člověka jednotlivce.

To jestli lidstvo dokáže využít nové poznatky a možnosti ke zkvalitnění svého života a v zájmu všeobecného prospěchu, ovlivní jeho morální vyspělost i schopnost uvědomit si svou zodpovědnost za život současné i dalších generací, stejně jako za záchranu jiných forem života. 

Naléhavou potřebu vzájemné spolupráce, tolerance, pomoci, porozumění a sounáležitosti lidstva vyjadřuje obraz tří ruk směřujících k sobě a písmena alfa a omega řecké abecedy mezi nimi.

Údaje o minci

Commemorative 5000 Slovak Crown Coin Commemorating the Beginning of the Third Millennium.

The year 2001 represents an exceptional temporal milestone in the history of humanity. It is the first year of the twenty first century and the first year of the third millennium. The beginning of the new millennium is often connected with ideas about the future of humanity and a vision of progress in all areas of human knowledge. We find a symbol of looking into the future on the obverse of the coin in the motif of a stylized eye, placed in a depiction of the sun. The design also includes the Earth and some of the other planets of the solar system, indicating our place in the universe. The beginning of the millennium is also an occasion for seeking an answer to the question of the meaning of the existence of human society and the person as an individual.

Whether humanity used new knowledge and possibilities to improve the quality of life and in the interest of the common good will be influenced by its moral maturity and ability to realize its responsibility for the life of the present and future generation, as well as for the protection of other forms of life on the Earth. The urgent need for mutual cooperation, tolerance, help, understanding and solidarity among people is represented by the hands directed towards each other in the middle of the reverze, with the Greek letters alpha and omega between them.

Gedenkmünze im Wert von 5000 slowakischen Kronen zum Beginn des drittes Jahrtausends.

Das Jahr 2001 stellt einen außerordentlichen Meilenstein in der Geschichte der Menschheit dar. Es ist das erste Jahr des 21. Jahrhunderts sowie des dritten Jahrtausends. Der Antritt des neuen Jahrtausends wird oft mit Visionen der Zukunft und dem Fortschritt in allen Bereichen des menschlichen Wissens in Verbindung gebracht. Das Symbol des Blickes in die Zukunft in Gestalt eines stilisierten Auges, das in das Bild der Sonne hineingezeichnet ist, finden wir auf dem Averz. Auch die Erde und andere Planeten des Sonnensystems sind ein Teil des Aufbaus und deuten auf unsere Stellung im All hin. Der Beginn eines Jahrtausends ist zugleich auch ein besonderer Anlaß für die Suche nach dem Daseinszweck der Menschheit und des Einzelnen.

Ob die Menschheit die neuen Kenntnisse und Chancen für die Verbesserung ihres Lebens und das Allgemeinwohl auch sinnvoll verwendet, hängt von der moralischen Reife der Leute und ihrer Fähigkeit ab, sich der Verantwortlichkeit für das Leben der heutigen und zukünftigen Generationen sowie für den Schutz anderer Lebensformen auf der Erde bewußt werden. Die dringende Notwendigkeit der gegenseitigen Zusammenarbeit, Toleranz und Unterstützung, des gegenseitigen Einverständnisses sowie des Zusammengehörigkeitsgefühls der Menschen wird durch die Abbildung dreier, in der Mitte des Reverzes befindlicher und zueinander kommender Hände sowie durch die griechischen Buchstaben Alpha und Omega mitten drin zum Ausdruck gebracht.
I Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2023 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.